welcome

Hai hai hai ...
Blog ini adalah blog yang berisi hal-hal seputar pendidikan, kebahasaan, kesusastraan, percintaan dan umum...

Selamat datang di blog saya ...
Selamat membaca tulisan-tulisan saya ...
Semoga menggugah selera ...
Selera Anda adalah inspirasi saya ...


Oh ya jangan lupa silahkan kunjungi pula akun saya yang lain :
*Twitter https://twitter.com/misy_2014
*Email http://profile.yahoo.com/AKCYPOGQN3Q6NZG52KVHGINC6E/
*Linked in : https://id.linkedin.com/pub/anita-misriyah-missy/a4/9b5/31a
*Ask.fm http://ask.fm/mis_missy
*Skype : anita.misriyah1
*Instagram : anita_misriyah & mici_shoppy
*Line : Missy
*WA : 085 740 276 227


Thank you all ... ^,^

Minggu, 12 Mei 2013

Contoh Sesorah


Assalamualaikum Wr Wb

Nuwun, dumateng kepala sekolah SMA 6 ingkang hanggung mastuti dumateng pepoyaning kautaman
Bapak dalah ibu guru ingkang satuhu kinurmatan
Saha siswa-siswi, kadang werda tumaruna ingkang satuhu bagya mulya

Rahmating Gusti ingkang murbeing dumadi mugi tansah tumedak saha tumanduk wonten ing sarira panjenegan sedaya
Kaparenga matur, anggen kawula kumawantun cumantaka wonten ing ngarsa panjenengan sedaya, kinen saperlu bade kawula aturaken kasuwun dumateng para siswa-siswi SMA 6 kanti renaning penggalih nderek hanyengkuyung bab reresik wonten ing sakupengan sekolahan kita.Supados ndadosaken kahanan ingkang sehat, endah, edipeni, amrih nentremaken anggen kita sami ngangsu kaweruh wonten ing mriki
Pramila sumangga smiha tansa nguri-nguri bab budaya reresik menika sageda hangrembaka ngantos dumugi generasi saklajengipun

Mekaten atur kawulo, hambokbilih anggen kawula matur kathah thithaling saha kuciwaning basa, hanamung saged matur tedhak siti baga binuntel raning kalapa, apuranta sedaya kelepatan kawula, nuwun

Wassalamualaikum wr wb


Ingkang dhahat kinurmatan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Semarang. Para bapak, ibu guru ingkang dhahat kinabekten, kaliyan para hadirin ingkang kula urmati.  Para kanca kelas 10, 11 kaliyan tuwin kelas 12 ingkang tansah kula tresnani.
            Mangga kita ngunjukaken puji syukur ing ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung ingkang tansah paring rahmat lan hidayanipun sumangga kita saged kempal sesarangen ing SMA Negeri 2 Semarang ing enjing menika. Kita sedaya ngempal ing kampus menika nggadahi maksud utawi tujuan ingkang pokok yaiku ngundhuraken para siswa kelas 12 ingkang badhe ngrampungaken UNAS ing wulan April.
Para sedherek sedaya, wayah menika ingkang misahaken kita sedaya. Saengga kula cekapi semanten rumiyin atur kula. Bilih wonten kiranging atur, kula nyuwun agunging pangaksami. Matur nuwun CC

Tidak ada komentar:

Posting Komentar